Rewitalizacja w Legionowie
Aktualności

Rewitalizacja w Legionowie

Rewitalizacja w Legionowie – ku lepszemu funkcjonowaniu miasta

Współczesne miasta muszą stawiać czoło wielu wyzwaniom związanym z rozwojem, przestrzenią, środowiskiem i gospodarką. Problemy dotykające lokalną społeczność stanowią najważniejszą kwestię z jaką radzić sobie muszą lokalne władze. Bezrobocie, korzystanie z pomocy społecznej, słabo rozwinięta przedsiębiorczość czy degradacja infrastruktury to tylko niektóre powody, przez które miasta lub ich dzielnice nie mogą właściwie funkcjonować. Jednym ze sposobów na przywrócenie do należytego funkcjonowania obszarów zdegradowanych i podniesienie jakości życia jest rewitalizacja. Zapraszam do przeczytania artykułu – rewitalizacja w Legionowie.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja, dokładnie oznaczająca przywrócenie do życia, ma za zadanie wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej wybranych obszarów miasta, dobierając przy tym narzędzia odpowiadające zdiagnozowanym problemom.

Ważna kwestią jest uświadomienie sobie czego tak naprawdę dotyczy rewitalizacja. Zgodnie z polskim prawem, rewitalizacja ma za cel rozwiązywanie przede wszystkim problemów społecznych. To warstwa społeczna jest najważniejsza, zaś działania w sferach gospodarczej, środowiskowej czy infrastrukturalnej uzupełniają podstawowe działania i służą osiąganiu celów społecznych. Renowacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej nie stanowią rewitalizacji, a są jedynie drogą do osiągnięcia założonych celów. Wynikiem rewitalizacji jest zmiana w funkcjonowaniu obszaru – przywrócenie jego dawnych funkcji lub zaszczepienie całkiem nowych.

Rewitalizacja w Legionowie

Rewitalizacja prowadzona jest na podstawie dokumentu strategicznego zwanego Programem Rewitalizacji. Taki właśnie program został przyjęty przez Miasto Legionowo. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023, przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, zawiera diagnozę problemów, wizję obszaru rewitalizacji, cele tematyczne oraz przede wszystkim projekty rewitalizacyjne wraz z harmonogramem wdrażania i sposobem monitorowania oraz ewaluacji. Tak przygotowany dokument stanowi podstawę do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej.

Program rewitalizacji

W Programie przewidziana jest realizacja szeregu miękkich działań takich jak szkolenia i warsztaty, służące aktywizacji społecznej i zawodowej oraz działań infrastrukturalnych, w skład których wchodzą m.in. rewitalizacja rynku miejskiego, termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym zabytkowych) oraz inwestycje w przestrzeń publiczną – tworzenie miejsc do wypoczynku i integracji. Jednym z planowanych przedsięwzięć jest projekt poświęcony lokalnym przedsiębiorcom i osobom, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą – Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. W założeniu nowo powstały punkt wsparcia przedsiębiorczości zapewni miejsca do prowadzenia działalności, będzie miejscem odbywania się szkoleń i udzielania usług doradczych. Celem planowanego przedsięwzięcia jest wzmocnienie lokalnego sektora MŚP oraz podniesienie jego konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem start-up’ów. Na powstaniu Centrum zyska także miasto. Przyczyni się ono do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności Legionowa w oczach potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, szukających miejsca do prowadzenia swojego biznesu. Nowe miejsca pracy i nowo założone podmioty gospodarcze to przewidywane efekty po realizacji projektu. Harmonogram wdrażania Programu Rewitalizacji przewiduje realizację projektu na lata 2021-2023. Prognozowany koszt Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości to 12 mln zł. Miasto Legionowo starać się będzie o współfinansowanie projektu ze środków zewnętrznych, które warunkować będzie jego realizację. Termin realizacji może ulec zmianie w zależności od harmonogramów ogłaszanych naborów na dofinansowanie inwestycji oraz warunków konkursowych.

Koordynacja

Za koordynację procesu rewitalizacji odpowiedzialny jest Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo. Ciałem pomocniczym, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w stosunku do Prezydenta Miasta Legionowo oraz przekazuje informacje na temat rewitalizacji jest Zespół ds. Rewitalizacji, w którym uczestniczy przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców.

 

Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę poświęconą rewitalizacji https://legionowo.pl/pl/legionowo/fundusze-zewnetrzne/rewitalizacja.

Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji

Rafał Florczyk

Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Legionowo

tel. 22 766 40 74

e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.legionowo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *