Jak szybko i skutecznie odzyskać swój dług
Finansowanie Porady

Jak szybko i skutecznie odzyskać swój dług?

Wielu przedsiębiorców, bez względu na rodzaj powadzonej działalności, a także wielkość firmy spotyka się z przypadkami opóźnień w regulowaniu należności przez kontrahentów. Niekiedy opóźnienia te są tak duże lub dotyczą tak wysokich kwot, że zagraża to płynności finansowej przedsiębiorstwa. Aby nie dopuścić do tego typu sytuacji należy w optymalnym czasie rozpocząć windykację należności. Sposobów jest kilka – poczynając od działań polubownych, aż po egzekucję komorniczą. Mam nadzieję, że artykuł dostarczy praktycznych porad jak szybko i skutecznie odzyskać swój dług?

Polubownie czy na drodze sądowej?

Jak szybko i skutecznie odzyskać swój dług

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę polubownego rozwiązania problemu – często wystarczy telefoniczne lub mailowe „przypomnienie” o długu, czasem skuteczniejsze okazuje się pisemne wezwanie do zapłaty. Co do zasady warto posiadać dokument, z którego wynika, że przedsiębiorca podjął próbę polubownego rozwiązania sporu – jest to bowiem jeden z faktów, jakie musi wykazać przedsiębiorca rozpoczynając postępowanie sądowe przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi.

Jeśli działania polubowne nie przyniosą rezultatu, przedsiębiorca może wystąpić na drogę sądową. Do wyboru ma kilka rodzajów postępowań (w przypadku, gdy sprawa nie jest co do zasady sporna lub stan faktyczny nie budzi wątpliwości): elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze i nakazowe.

Czym jest EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jest ono szczególnym trybem postępowania cywilnego, który umożliwia dochodzenie drobnych i nieskomplikowanych roszczeń. W EPU możemy jednak dochodzić roszczeń opiewających na każdą, nawet bardzo wysoką kwotę – nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Główną zaletą tego rodzaju postępowania jest jego elektroniczność – powód nie musi przesyłać do sądu żadnych dokumentów, wystarczy, że w specjalnie do tego stworzonym systemie teleinformatycznym opisze swoje roszczenie. W tym celu niezbędne jest założenie konta na stronie www.e-sad.gov.pl. Pozew składa się na specjalnie przygotowanym formularzu, który wymusza wpisanie określonych danych, a co za tym idzie – zmniejsza ryzyko braku zachowania wymaganej przez przepisy postępowania cywilnego formy. System wymusza także uiszczenie właściwej (odpowiednio wyliczonej) opłaty od pozwu – warto zaznaczyć, iż jest ona niższa niż w tradycyjnym postępowaniu upominawczym i wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu. W EPU wszystkie doręczenia odbywają się droga elektroniczną, zatem przedsiębiorca może bez wychodzenia z domu zdobyć tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, który następnie może, także za pośrednictwem systemu, skierować do właściwego komornika.

Jak szybko i skutecznie odzyskać swój dług – postępowanie nakazowe

Bardziej rygorystyczne, ale także zapewniające więcej korzyści, jest postępowanie nakazowe. Zasadność roszczenia w tym rodzaju postępowania wykazać należy przy pomocy dokumentu urzędowego, zaakceptowanego przez dłużnika rachunku, pisemnego uznania długu, weksla, czeku lub warrantu. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym także na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Główną zaletą postępowania nakazowego jest jego szybkość, „cena” oraz udogodnienia, jakie daje posiadanie nakazu zapłaty wydanego w tym trybie, a mianowicie możliwość wszczęcia postępowania zabezpieczającego przed uzyskaniem klauzuli, a także możliwość prowadzenia egzekucji mimo wniesienia zarzutów przez pozwanego. Postępowanie nakazowe jest także „tańsze” – opłata sądowa wynosi podobnie jak w EPU 1,25% wartości dochodzonej kwoty.

Jak szybko i skutecznie odzyskać swój dług – postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze jest zaś „papierową” wersją postępowania elektronicznego – można w tym trybie dochodzić wszystkich należności, jest ono jednak droższe od postępowania nakazowego i elektronicznego (5% wartości przedmiotu sporu), a otrzymany nakaz nie uprawnia do prowadzenia egzekucji, jeśli ktokolwiek złoży sprzeciw. Wszczęcie egzekucji umożliwia dopiero nadanie przez sąd klauzuli wykonalności.

Kiedy skierować sprawę do komornika?

Po otrzymaniu nakazu zapłaty i jego uprawomocnieniu, przedsiębiorca może ponownie wezwać dłużnika do zapłaty, przekonując go, iż w ten sposób uniknie dalszych dodatkowych kosztów (opłata egzekucyjna, koszty zastępstwa w egzekucji). Jeśli i to nie przyniesie rezultatu, pozostaje skierowanie sprawy do właściwego komornika – w treści wniosku należy podać kwotę zadłużenia oraz wskazać, z jakich składników majątku dłużnika komornik ma przeprowadzić egzekucję. Koszty egzekucji pokryć powinien dłużnik, wierzyciel zobowiązany jest uiścić jedynie zaliczkę. Jeśli jednak egzekucja okaże się bezskuteczna, to jej kosztami może zostać obciążony wierzyciel.

Na dzień przygotowania niniejszego artykułu nadal istnieje możliwość wyboru dowolnego komornika, bez względu na miejsce zamieszkania dłużnika/wierzyciela. Od wielu miesięcy trwają jednak prace nad zmianą ustawy, które mają wprowadzić rejonizację komorników.

Przedawnienie

Pamiętać należy także o terminach przedawnienia – przedsiębiorca co do zasady ma tylko 3 lata na podjęcie działań (przed sądem) w celu odzyskania swojej należności. Obecnie przedawnienie brane jest pod uwagę jedynie na zarzut podniesiony w toku procesu (oznacza to, że dochodzenie przedawnionych należności nie jest zabronione, a jedynie obarczone ryzykiem) – w przypadku jego podniesienia, sąd oddala powództwo. Jednak od dłuższego czasu trwają intensywne prace nad instytucją przedawnienia branego pod uwagę z urzędu przez sąd, co spowoduje brak możliwości dochodzenia przedawnionych roszczeń w ogóle.

Gdzie szukać wsparcia?

Na rynku działa bardzo wiele firm i kancelarii, które zajmują się zarządzaniem wierzytelnościami i odzyskiwaniem należności od nierzetelnych kontrahentów. Powierzenie sprawy profesjonalnemu podmiotowi pozwala często zaoszczędzić czas, a także pieniądze – większość z firm pobiera bowiem wynagrodzenie jedynie w przypadku skutecznej egzekucji. Ich atutem jest natomiast pewna automatyzacja procesu oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań, co przekłada się na skuteczność.

Podejmując działania mające na celu odzyskanie należności przedsiębiorca musi pamiętać jednak o bardzo istotnej kwestii – im wcześniej wszczęte postępowanie, tym większa szansa na odzyskanie należności.

Izabela Długołęcka-Górczyńska
Adwokat w Kancelarii Rączkowski, Kwieciński Adwokaci. Odpowiada za obsługę klientów w zakresie odzyskiwania należności, postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego i procesów sądowych. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów, m.in. w sporach sądowych o zapłatę (różne branże), postępowaniach egzekucyjnych i przeciwegzekucyjnych oraz upadłościowych.
http://www.rklegal.pl//

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *