Regulamin

Regulamin Portalu Przedsiębiorca to styl życia

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Portal Przedsiębiorca to styl życia udostępniany jest Użytkownikom przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych BIZOON, z siedzibą w Gruszczynie 39A, 07-104 Stoczek, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647599, NIP 824-18-04-690, zwaną dalej Usługodawcą lub Fundacją BIZOON.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Przedsiębiorca to styl życia. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu Przedsiębiorca to styl życia zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
II. DEFINICJE
 1. Portal Przedsiębiorca to styl życia, Portal – zorganizowana platforma internetowa;
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Przedsiębiorca to styl życia oraz Usług dostępnych w Portalu Przedsiębiorca to styl życia;
 3. Partner – każdy podmiot współpracujący z Fundacją BIZOON na podstawie stosownej umowy;
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Przedsiębiorca to styl życia, umożliwiające w szczególności:
  a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Fundację BIZOON lub Partnerów,
  b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Portalu mechanizmów informatycznych,
  c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU PRZEDSIĘBIORCA TO STYL ŻYCIA
 1. W ramach Portalu Przedsiębiorca to styl życia Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w Portalu Przedsiębiorca to styl życia;
  b) zamieszczać komentarze, opinie i inne treści za pośrednictwem konta posiadanego przez Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook,
 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Przedsiębiorca to styl życia odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. III. 4 do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Przedsiębiorca to styl życia dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu Przedsiębiorca to styl życia w przeglądarce internetowej lub innej, odpowiedniej formie uzyskania dostępu do Portalu, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Przedsiębiorca to styl życia dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu Przedsiębiorca to styl życia.
 4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług zapewnianych przez podmioty trzecie określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usług w Portalu Przedsiębiorca to styl życia oraz z samego Portalu jest bezpłatne.
 6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt. III.7.
 7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Przedsiębiorca to styl życia treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Przedsiębiorca to styl życia i prezentowanych w nim Materiałów.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.
 9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres e-mail: redakcja@przedsiebiorcatostylzycia.pl
IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Portal Przedsiębiorca to styl życia oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Przedsiębiorca to styl życia, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dn. 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), oraz ustawie z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Przedsiębiorca to styl życia przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu Przedsiębiorca to styl życia utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Przedsiębiorca to styl życia Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Przedsiębiorca to styl życia oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w Internecie Portalu Przedsiębiorca to styl życia lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Przedsiębiorca to styl życia lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Zamieszczając komentarze, opinie i inne treści w Portalu Przedsiębiorca to styl życia Użytkownik oświadcza, że ww. materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby ww. materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Przedsiębiorca to styl życia i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma ww. materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU PRZEDSIĘBIORCA TO STYL ŻYCIA
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Przedsiębiorca to styl życia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Przedsiębiorca to styl życia materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Przedsiębiorca to styl życia treści o charakterze bezprawnym.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu Przedsiębiorca to styl życia i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  b) treści, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Przedsiębiorca to styl życia przez Użytkownika;
  c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Przedsiębiorca to styl życia, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
 2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
 3. Usługodawca:
  a) dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie gwarantuje nieprzerwanego działania Portalu i Usług w nim dostępnych;
  b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Portalu, Usług, bądź wpływać na ich jakość;
  c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu Przedsiębiorca to styl życia treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Portalu Przedsiębiorca to styl życia, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu;
  d) zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu, udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU PRZEDSIĘBIORCA TO STYL ŻYCIA
 1. Dostęp i korzystanie z Portalu Przedsiębiorca to styl życia (i Usług) możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8 i 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu Przedsiębiorca to styl życia niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Portalu Przedsiębiorca to styl życia sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.
VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Przedsiębiorca to styl życia w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Przedsiębiorca to styl życia i korzystania z samego Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie.
IX. DANE OSOBOWE
 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Przedsiębiorca to styl życia Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Przedsiębiorca to styl życia. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.). Szczegóły przetwarzania danych osobowych Użytkowników w takich przypadkach opisują poniższe ustępy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych BIZOON z siedzibą w Gruszczynie 39A (07-104 Stoczek), o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Fundacja BIZOON, ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-120 Legionowo lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: redakcja@przedsiebiorcatostylzycia.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Przedsiębiorca to styl życia przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Przedsiębiorca to styl życia.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przedsiebiorcatostylzycia.pl lub listownie na adres: Fundacja BIZOON, ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-120 Legionowo.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. X.3 – o nie więcej niż 14 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki
  Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 7. Administrator Portalu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Portalu Przedsiębiorca to styl życia  jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu Przedsiębiorca to styl życia. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu Przedsiębiorca to styl życia. Po ukazaniu się, pod adresem Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu Przedsiębiorca to styl życia, po informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
XII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie jest zawsze dostępny w aktualnej wersji pod adresem https://www.przedsiebiorcatostylzycia.pl/regulamin